Janusz Szymczak # # Naked. Exposed. Plainly. Absolutely. Downloadable. Shareable. Enjoy! Be one of them! - En español - Auf Deutsch - En Français - 中文 - Em português - 日本語で

Welcome to JanuszSzymczak.Absolutely.Exposed!

Janusz Szymczak

Hello! My name is Janusz Szymczak. Welcome to my site!

Please click on my photo or here to enter, but ONLY if you are at least 21 years old

Cześć, Mam na imię Janusz, nick jajjanusz Jestem początkującym fagiem/ sissy oraz od blisko trzydziestu lat niewolnikiem bdsm i masochistą. Przez długie lata interesowały mnie wyłącznie kobiety, te klimatyczne przeplatały się z waniliowymi. . Od pewnego czasu narasta we mnie pragnienie oddawania się mężczyznom, bycie dziwką, kurwą, niewolnikiem do totalnego upokarzania, upodlania, pokazywania, wyśmiewania. To we mnie potęguje się niezmiennie, a każdy impuls ze zdjęcia, wideo z dominującymi masterami doprowadza mnie do wrzenia. Uwielbiam się masturbować i pokazywać nago, czy to na kamerce, czy wykonując zdjęcia. Seksu tradycyjnego nie uprawiałem już od sześciu lat, raz obciągnąłem kutasa Panu, bez połyku, w dupce jeszcze go nie miałem. Oczywiście, zabawiam się wkładając tam rózne przedmioty. Ujawniam się od paru lat, na początku nieśmiało, po jakimś czasie wycofując zdjęcia, lub przekładając do strony prywatnej, Od tego roku nastapił przełom, mam ekspozycje na xhamster, bdsml.com, datezone.com, fetisch.de recon, bareback, bdsm.pl,
Absolutely Exposed daje bardzo duże spektrum ujawniania się, kiedy natknąłem się na jego uczestników, mój kutas zaczął szaleć! W ujawnianiu uwielbiam ten dreszcz emocji, dostaję potęznej dawki adrenaliny, kiedy widzę siebie ujawnionego, narażonego na innych. Także na implikacje nieprzyjemne, czego już doświadczałem, teraz jestem już na pełnym etapie swojej tożsamości.. Na co dzień jestem najzupełniej normalny, ze zdrowym kodeksem moralnym i etycznym... Kiedy wstępują we mnie demony zanurzam się w ten mój swoisty eskapizm i potęzną dawkę namiętności i pożądania! NIemniej nikomu, ani osobom postronnym nie wchodzę w drogę. Brzydzę się też i nie akceptuję zachowań niezgodnych z prawem. Jestem jaki jestem. I już, Chce się spotykać, zanurzać w nowej tożsamości, chcę uprawiać seks, z mężćzyznami, służyć, być narażany, dręczony, upokarzany. Marzę o stałej służbie. Ostatnie miesiące nie były dla mnie łatwe przez pandemię, niewiele pracowałem. Zatem potrzebuję tez pieniążów i zajęcia. Jestem otwarty na wszelkie propozycje, łącznie z przenosinami.
W ostatnim okresie zainteresowałem się też scatem, piss już wcześniej był obecny, parę razy wysmarowałem siebie całego..i po jakimś czasie ...zaczęło mi to sprawiać pobudzenie erotyczne, przynajmniej w aspekcie werbalnym.
Ujawniam sie więć całemu zainteresowanemu światu!
Pozdrawiam, niewolnik janusz.


Hi, My name is Janusz, nick jajjanusz. I am a novice phage / sissy and for almost thirty years a bdsm slave and masochist. For many years I was interested only in women, the atmospheric ones intertwined with vanilla. . For some time now, I have been growing a desire to devote myself to men, to be a whore, a whore, a slave to total humiliation, humiliation, showing, ridiculing. It is invariably intensified in me, and every impulse from the photo, video with dominant masters brings me to the boil. I love to masturbate and show myself naked, whether on a webcam or taking pictures. I haven't had traditional sex for six years, I sucked my dick once, without swallowing it, I haven't had it in my ass yet. Of course, I have fun putting various items in there. I have been disclosing myself for a few years, timidly at first, after some time withdrawing my photos or transferring them to a private site. From this year there was a breakthrough, I have exposures on xhamster, bdsml.com, datezone.com, fetisch.de recon, bareback, bdsm.pl,
Absolutely Exposed gives a very large spectrum of revealing when I stumbled upon its participants my cock started going crazy! I love the thrill of revealing, I get a huge dose of adrenaline when I see myself exposed, exposed to others. Also for the unpleasant implications, which I have already experienced, now I am at the full stage of my identity .. Every day I am completely normal, with a healthy moral and ethical code ... When demons enter me, I plunge into my specific escapism and a powerful dose of passion and desire! Neither do I get in the way of anyone or outsiders. I am also disgusted and do not accept illegal behavior. I am what I am. And now, I want to meet, immerse myself in a new identity, I want to have sex, with men, serve, be exposed, tormented, humiliated. I dream of constant service. The last few months have not been easy for me due to the pandemic, I have not worked much. So I also need money and activities. I am open to any suggestions, including relocation.
Recently, I also became interested in scat, piss was already present, a few times I smeared myself all over ... and after some time ... it started to make me erotic, at least verbally.
So I reveal myself to the whole interested world!
Regards, slave Janusz.

And I am so proud of being part of TheBestOf.Absolutely.Exposed!